Koncepcja i założenia

KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA OGÓLNE INNOWACYJNEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ DO POLSKI

Polska Izba Turystyki („PIT”) wystąpiła wobec Ministerstwa Spraw Zagranicznych z inicjatywą zwiększenia dostępności wiz dla turystów przyjeżdżających do Polski poprzez stworzenie programu aktywizacji turystyki przyjazdowej do Polski prowadzonego pod patronatem MSZ i PIT.
Inicjatywa ta spotkała się z przychylnym przyjęciem.

Program ten miałby charakter innowacyjny. Jest on w dalszej części nazywany, w skróceniu: „IPATP”.
Innowacyjność IPATP polegałaby na tym, że PIT wspólnie z administracją rządową (MSZ, SG) stworzyłaby przedsiębiorcom turystycznym starającym się o wizy dla swoich klientów zamierzających przyjechać do Polski szczególne standardy obsługi; końcowym beneficjentem IPATP byliby turyści zagraniczni odwiedzający Polskę.

Trzy elementy IPATP wskazujące na innowacyjność programu wymagają wyeksponowania:
(1) Certyfikat: posiadanie certyfikatu będzie uważane za poświadczenie, że certyfikowany przedsiębiorca i jego zagraniczny kontrahent są przygotowani do udziału w IPATP; ze szczególnych warunków
(2) Kontrola: warunkiem utrzymania certyfikatu byłoby przestrzeganie reguł IPATP tak przez certyfikowanego przedsiębiorcę jak i przez jego kontrahentów zagranicznych; przestrzeganie reguł IPATP stanowiłoby przedmiot kontroli;
(3) Sankcje: certyfikowany przedsiębiorca łamiący zasady IPATP będzie pozbawiony certyfikatu; nadto przez okres karencyjny nie będzie mógł otrzymać kolejnego certyfikatu.


IPATP byłby oparty na następujących założeniach ogólnych
1. Innowacyjny Program Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej do Polski (IPATP) zostanie opracowany przez Polską Izbę Turystyki we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Strażą Graniczną.
2. IPATP będzie wprowadzony w formie Porozumienia pomiędzy PIT a MSZ.
3. W ramach IPATP, w celu zwiększenia dostępności wiz dla turystów przyjeżdżających do Polski MSZ spowoduje:
a) ograniczenie do niezbędnego minimum liczby dokumentów niezbędnych do otrzymania wizy, uwzględniając dokumenty wystawiane przez polskich tour operatorów (voucher i potwierdzenie), obiekty zakwaterowanie i hotele (potwierdzenie rezerwacji i opłacenia pobytu).
b) dostęp do polskich konsulatów poprzez specjalną ścieżkę dla tour operatorów, np. oddzielne okienka, wydzielone godziny itp.
c) niestosowanie w stosunku do Certyfikowanych Przedsiębiorców Turystycznych limitów co do liczby składanych aplikacji wizowych.
d) przy wyjazdach grupowych obejmujących uczestników z kilku okręgów konsularnych przyjmowanie dokumentów wizowych składanych przez tour operatora w konsulacie odpowiadającym jego siedzibie.
e) umożliwienie wydawania wiz obywatelom krajów trzecich przy realizacji wyjazdów wycieczkowych i wczasowych (np. Białorusinowi wypoczywającemu w Kaliningradzie korzystającemu z wycieczki do Gdańska).
4. IPATP będzie prowadzony przez PIT.
5. Udział w IPATP będzie dobrowolny.
6. W IPATP będzie mógł wziąć udział każdy przedsiębiorca turystyczny, niezależnie od tego czy jest członkiem PIT.
7. Podstawą udziału przedsiębiorcy turystycznego w IPATP jest certyfikat wydawany przez PIT.
8. Certyfikat jest wydawany na czas określony (max. na 2 lata)
9. Przedsiębiorca ponosi wszelkie koszty związane z certyfikowaniem i obrotem voucherami.
10. Koszt poddania się procedurze certyfikacyjnej wynosi kwotę określoną przez Prezydium Polskiej Izby Turystyki.
11. Przedsiębiorca ubiegający się o certyfikat musiałby odbyć szkolenie z zakresu IPATP.
12. W razie naruszenia zasad wizowych certyfikat będzie cofnięty.
13. Projekty Porozumienia wprowadzającego IPATP oraz dokumentów związanych z Porozumieniem przygotuje PIT.
W szczególności PIT:
a) opracuje wzorcowe dokumenty, jakie będą wydawane przez certyfikowanych przedsiębiorców turystycznych w sprawach objętych IPATP.
b) określi warunki i tryb wydawania certyfikatów znajomości zasad wizowych polskim przedsiębiorcom świadczącym usługi turystyczne w zakresie turystyki przyjazdowej do Polski,
c) powoła zespół do spraw kontroli realizacji zasad wizowych przez przedsiębiorców turystycznych, którzy otrzymali certyfikaty,
d) zorganizuje i przeprowadzi szkolenia przedsiębiorców turystycznych zainteresowanych obsługą turystyki przyjazdowej w zakresie zasad wizowych,
e) zorganizuje i przeprowadzi szkolenia przedsiębiorców turystycznych zainteresowanych obsługą turystyki przyjazdowej w zakresie zasad współpracy z polskimi urzędami konsularnymi,
14. Prezydium RN:
- dokona wyboru systemu obrotu voucherami przez certyfikowanych przedsiębiorców turystycznych,
- powoła komisję certyfikacji,
- określi opłaty za szkolenie z zakresu certyfikacji i za wydanie certyfikatu.
15. Harmonogram wprowadzania IPATP (po zawarciu Porozumienia PIT – MSZ) powinien obejmować w szczególności:
a) powołanie zespołu roboczego ds. wdrożenia IPATP,
b) powołanie Komisji Certyfikacji, przyjęcie regulaminu jej działania,
c) określenie zasad certyfikacji i zatwierdzenie wzorów dokumentów niezbędnych w procesie certyfikacji,
d) zatwierdzenie wzorcowych dokumentów, które funkcjonować będą w ramach IPATP,
e) określenie kryteriów, jakie powinien spełniać elektroniczny system wystawiania voucherów przyjazdowych, ogłoszenie przetargu na jego wykonanie,
f) przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie, uruchomienie i utrzymanie elektronicznego systemu wystawiania voucherów przyjazdowych,
g) zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń na temat IPATP

16 . Zasady obrotu voucherami przyjazdowymi:
a) PIT zorganizuje zamknięty system obrotu voucherami przez certyfikowanych przedsiębiorców turystycznych.
I etap – wprowadzenie voucherów drukowanych,
II etap – wprowadzenie elektronicznego systemu obrotu voucherami (zasada zbliżona do wystawiania polis, elektronicznych biletów lotniczych itd.). Oprócz pracowników biur podróży do systemu będą miały dostęp uprawnione osoby takie jak pracownicy konsularni, funkcjonariusze Straży Granicznej. Emitentem voucherów jest PIT.
b) Format voucherów: A5.
c) Vouchery:
• są drukami ścisłego zarachowania,
• mają kolejną numerację,
• są samokopiujące,
Komplet zawiera oryginał i trzy kopie.
d) Voucher może być wystawiony jedynie jako potwierdzenie opłaconych przez klienta usług (opłaconych u kontrahenta certyfikowanego podmiotu).
e) Voucher może być wystawiony:
• dla klientów indywidualnych,
• grup; w tym przypadku w voucherze zamiast nazwisk klientów wpisuje się zgodnie z listą, określa się ilość osób. Lista uczestników jest załącznikiem na papierze firmowym certyfikowanego podmiotu lub jego upoważnionego kontrahenta, musi zawierać wszystkie dane, które zawiera voucher (również jego numer).
f) PIT na swojej stronie zamieści listę certyfikowanych przedsiębiorców wraz z numeracją voucherów, którymi dany przedsiębiorca dysponuje.
g) Voucher będzie wystawiany przez:
• podmiot posiadający certyfikat,
• kontrahenta polskiego podmiotu posiadającego certyfikat na podstawie pisemnych upoważnień (aneksów do umów).
h) Na voucherze muszą być czytelne pieczątki polskiego certyfikowanego podmiotu i w przypadku wystawienia przez upoważnionego kontrahenta, jego pieczątka, a także pieczęć imienna i podpis osoby wystawiającej.
i) Sposób obrotu voucherami, procedury wewnętrzne, odpowiednie regulacje z kontrahentami podlegają kontroli Zespołu kontrolującego certyfikowanie (do udziału w jego pracach zaproszeni będą przedstawiciele PIT, SG, MSZ). Wzory tych dokumentów będą zamieszczone na stronie PIT i dostępne dla podmiotów zainteresowanych otrzymaniem certyfikatu.
j) Voucherami będą posługiwały się wyłącznie biura certyfikowane. Naruszenie zasad obiegu voucherów może spowodować pozbawienie podmiotu certyfikatu. Certyfikat wydawany będzie na 1 rok, a jego utrata pociąga za sobą konsekwencje określone w Deklaracji. Po utracie lub wygaśnięciu Certyfikatu podmiot certyfikowany nie ma prawa posługiwać się voucherami przyjazdowymi PIT.
k) Podmiot certyfikowany zobowiązany jest do posiadania ewidencji wydanych voucherów, a także przechowywania przez 2 lata kopii kontrolnej.

 

 

logo

Do pobrania

Warning: Parameter 1 to modLatestdownloadsdRokdownloadsHelper::getList() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /modules/mod_rokdownloads_latest/tmpl/default.php on line 7