Deklaracja

DEKLARACJA MIĘDZY POLSKĄ IZBA TURYSTYKI I MINISTERSTWEM SPRAW ZAGRANICZNYCH O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE AKTYWIZACJI TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ

Polska Izba Turystyki i Ministerstwo Spraw Zagranicznych mając na uwadze, że:
- turystyka przyjazdowa jest ważnym elementem promocji Polski w świecie oraz stanowi istotny sektor gospodarki narodowej i rynku pracy,
- lepsze przygotowanie przedsiębiorców turystycznych i ich zagranicznych kontrahentów do stosowania zasad wizowych przyczyni się do zwiększenia dostępności wiz dla turystów przyjeżdżających do Polski,

a także deklarując zamiar:
- podniesienia prestiżu polskich instytucji turystycznych za granicą,
- poprawy jakości obsługi aplikujących o wizy turystyczne,
- uregulowania i ujednolicenia spraw związanych z organizacją turystyki przyjazdowej,
- dążenia do uproszczenia procedur wizowych w stosunku do ubiegających się o wizy w celu turystycznym, przy zachowaniu obowiązujących uregulowań w tym zakresie,
- należytego przygotowania do wyzwań wynikających z organizacji turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz innych dużych imprez masowych o charakterze sportowym i kulturalnym,

określiły działania w celu realizacji tych zadań przez Polską Izbę Turystyki, jako największą ogólnopolską organizację samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

§ 1.

1. W celu zapewnienia rzetelności dokumentów wskazujących na turystyczny charakter wjazdu do Polski, Polska Izba Turystyki określi warunki i tryb wydawania certyfikatów znajomości zasad wizowych polskim przedsiębiorcom świadczącym usługi turystyczne w zakresie turystyki przyjazdowej do Polski.

2. Wystawienie certyfikatu przez Polską Izbę Turystyki przedsiębiorcy turystycznemu będzie uważane za poświadczenie, że przedsiębiorca turystyczny
i jego zagraniczny kontrahent są przygotowani do stosowania zasad wizowych. Przedsiębiorcy ci stają się certyfikowanymi przedsiębiorcami turystycznymi.

3. Polska Izba Turystyki powoła zespół do spraw kontroli realizacji zasad wizowych przez przedsiębiorców turystycznych, którzy otrzymali certyfikaty.

§ 2.

1. W razie naruszenia zasad wizowych przez certyfikowanego przedsiębiorcę turystycznego lub jego zagranicznego kontrahenta, Polska Izba Turystyki na podstawie opinii Zespołu Kontroli, biorąc pod uwagę w szczególności rodzaj
i stopień naruszenia zasad wizowych, może:
a) cofnąć certyfikat certyfikowanemu przedsiębiorcy turystycznemu lub
b) w przypadku członka Polskiej Izby Turystyki - cofnąć certyfikat
z jednoczesnym wykluczeniem go z Polskiej Izby Turystyki.
2. W przypadkach tych informować będzie właściwego Marszałka Województwa
o cofnięciu certyfikatu z powodu naruszenia zasad wizowych.
3. W przypadku naruszenia zasad wizowych przez zagranicznego kontrahenta certyfikowanego przedsiębiorcy turystycznego informacja o takim zdarzeniu zostanie przekazana polskiemu urzędowi konsularnemu.
4. Polska Izba Turystyki będzie powiadamiana o każdym przypadku zgłoszenia przez polski urząd konsularny zastrzeżeń wobec certyfikowanego przedsiębiorcy turystycznego oraz jego zagranicznego kontrahenta w zakresie przestrzegania przez niego zasad wizowych.

§ 3.

1. Polska Izba Turystyki będzie organizować i przeprowadzać szkolenia swoich członków zainteresowanych obsługą turystyki przyjazdowej w zakresie zasad wizowych oraz zasad współpracy z polskimi urzędami konsularnymi.
2. Polska Izba Turystyki będzie informować przedsiębiorców turystycznych
o treści zasad wizowych oraz o zasadach współpracy z polskimi placówkami konsularnymi w zakresie turystyki przyjazdowej.

§ 4.

Polska Izba Turystyki opracuje wzorcowe dokumenty, jakie będą wydawane przez certyfikowanych przedsiębiorców turystycznych w sprawach objętych Deklaracją.

§ 5.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych spowoduje:
1) ograniczenie, w porozumieniu z Komendą Główną Straży Granicznej rodzajów dokumentów niezbędnych do otrzymania wizy w celu turystycznym, uwzględniając dokumenty wystawiane przez polskich przedsiębiorców turystycznych (voucher i potwierdzenie) i hotele (potwierdzenie rezerwacji
i opłacenie pobytu),
2) powstanie w wybranych polskich urzędach konsularnych wydzielonych stanowisk dla obsługi wizowej przedsiębiorców turystycznych,
3) niestosowanie w stosunku do certyfikowanych przedsiębiorców turystycznych limitów co do liczby składanych aplikacji wizowych,
4) przyjmowanie dokumentów wizowych składanych przez przedsiębiorcę turystycznego w konsulacie odpowiadającym jego siedzibie przy wyjazdach grupowych obejmujących uczestników z kilku okręgów konsularnych.

§ 6.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informować będzie Polska Izbę Turystyki
o zmianach procedur wizowych realizowanych przez urzędy konsularne.
Warszawa, dnia 8 kwietnia 2009 roku

Prezes Polskiej Izby Turystyki

Jan Korsak
Minister Spraw Zagranicznych
Rzeczpospolitej Polskiej

Radosław Sikorski
 

 

logo

Do pobrania

Warning: Parameter 1 to modLatestdownloadsdRokdownloadsHelper::getList() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /modules/mod_rokdownloads_latest/tmpl/default.php on line 7